2018ko abenduaren 27ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko azaroaren 29ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko urriaren 25eko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko irailaren 27ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko uztailaren 26ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko ekainaren 28ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko maiatzaren 31eko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko maiatzaren 2ko aparteko eta premiazko OSOKO BILKURA

2018ko apirilaren 26ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko martxoaren 22ko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko martxoaren 1eko ohiko OSOKO BILKURA

2018ko urtarrilaren 25eko ohiko OSOKO BILKURA